საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1620

ზ. ხარატიშვილისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

მიენიჭოს უფლებამოსილება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ზურაბ ხარატიშვილს, რომ საქართველოს მთავრობის სახელით ხელი მოაწეროს საქართველოს მთავრობასა და საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) წარმომადგენლობას შორის გასაფორმებელ ხელშეკრულებას.

 

პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური