საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1708

,,დ. ძაგნიძის საქართველოს პარლამენტის წევრის გ. თორთლაძის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 10 დეკემბრის N1588 განკარგულების ძალადაკარგულად
გამოცხადების თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 10 დეკემბრის N1588 განკარგულება ,,დ. ძაგნიძის საქართველოს პარლამენტის წევრის გ. თორთლაძის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ.

 

პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური