საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1738

შპს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის" მიერ გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე

მოწონებულ იქნეს ღსს ,,ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის ფედერალურ საქსელო კომპანიას, ღსს ,,ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის სისტემურ ოპერატორსა და შპს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი.

 

პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური