საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1740

საქართველოს მთავრობას, Optimum Enerji Üretim A.Ş., ., შპს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა და შპს ,,ენერგოტრანსს შორის დასადები მემორანდუმის თაობაზე

1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს მთავრობას, Optimum Enerji Üretim A.Ş., შპს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა და შპს ,,ენერგოტრანსს შორის დასადები მემორანდუმის პროექტი.

2. ,,საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის შესაბამისად ზემოაღნიშნულ მემორანდუმს საქართველოს მთავრობის სახელით ხელი მოაწეროს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმა.


პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური