საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2102

„სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტის თაობაზე

1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტი „სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ".

2. ბრძანებულების პროექტი ხელმოსაწერად წარედგინოს საქართველოს პრეზიდენტს.

 

პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი