საქართველოს მთავრობის დადგენილება №449

„ნახშირის შახტების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"