საქართველოს მთავრობის დადგენილება №450

კარიერების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე