ელექტრონული ტენდერი

ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურის შესყიდვაზე

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=94256&lang=ge