ელექტრონული ტენდერი

სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვაზე

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=95917&lang=ge