ელექტრონული ტენდერი

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებების შესყიდვაზე

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=96171&lang=ge