ელექტრონული ტენდერი

ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვაზე

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=96173&lang=ge