• 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №754

  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, კერძო პირ(ებ)ისაგან საცხოვრებელი ფართ(ებ)ის შესყიდვის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 28 ნოემბრის #638 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №753

  „სამშვიდობო და სხვა სახის ოპერაციების განსახორციელებლად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პერსონალის სტატუსით წარგზავნილ პირთა სამივლინებო ზღვრული ყოველთვიური ნორმებისა და სხვა სოციალური პირობების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 12 აგვისტოს №490 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №752

  ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების გარემოზე, ბიომრავალფეროვნებასა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე პოტენციური უარყოფითი გავლენის ექსპერტიზის მეთოდიკისა და საექსპერტო დასკვნის ფორმისა და შედგენის წესის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №751

  ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების გამოყენების უსაფრთხოების კლასის განსაზღვრის კრიტერიუმების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №750

  „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის №183 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №749

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოს - დიდგორის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ლიკვიდაციის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №748

  საქართველოში ჭადრაკის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №747

  „სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბრის №385 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №746

  „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის #36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №745

  „დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ნოემბრის №624 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>