• 29 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №734

  საავიაციო ძებნა-შველის რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №733

  შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების კონცეფციისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №732

  „საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიისა და საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიის რეალიზაციის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 აგვისტოს №199 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №731

  „საავტომობილო ბენზინის ხარისხობრივი ნორმების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 31 დეკემბრის №124 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №730

  „ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა" დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №729

  „დიზელის საწვავის შემადგენლობის ნორმების, ანალიზის მეთოდებისა და მათი დანერგვის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 28 დეკემბრის №238 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №728

  ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისადმი მოპყრობის სპეციალური მოთხოვნების შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №727

  საქართველოს ტერიტორიაზე ჩაკეტილ სისტემებში გამოყენებული და საბაზრო ქსელში განთავსებული ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების რეგისტრაციის განსაკუთრებული წესის დამტკიცების შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №726

  ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №725

  „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის" 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის #116 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>