• 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №724

  2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სახელმწიფო კონცეფციის „საყოველთაო ჯანდაცვა და ხარისხის მართვა პაციენტთა უფლებების დასაცავად" დამტკიცების შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №723

  იმ სახელმწიფო პროგრამების/მათი ღონისძიებების/მოცულობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განხორციელებაც სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად უწყვეტად გაგრძელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2015 წლის შესაბამისი ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე, ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №722

  ბიზნესოპერატორის აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №721

  საქართველოში უწყვეტი პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი მომსახურების განვითარების კონცეფციისა და მისი განხორციელების 2015-2017 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №720

  ,,პროფესიული განათლებისა და მომზადების ეროვნული პროფესიული საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 4 ნოემბრის №203 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №719

  დაფასოებული ნატურალური მინერალური წყლისა და წყაროს წყლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №718

  „საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 16 ივლისის №197 დადგენილებაში¬ ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №717

  „საქართველოს მთავრობასა და დანიის სამეფოს მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №716

  „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კავშირგაბმულობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" ხელშეკრულების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №715

  „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსების გამოყოფის საკითხების შემსწავლელი უწყებათაშორისი კომისიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 8 ნოემბრის №289 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>