საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1328

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის გრანტის მიღების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის
11 თებერვლის №231 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე