• 22 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1282

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 22 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1279

  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით განხორციელების შესახებ

 • 22 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1278

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ

 • 22 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1277

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ

 • 22 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1276

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 22 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1274

  „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმებების ცვლილებების (სპეციალური ოპერაციები)" წერილ-შეთანხმების რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად გ. კაკაურიძისა და ლ. ხუციშვილის დანიშვნის თაობაზე

 • 22 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1273

  „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის აზიის განვითარების ფონდიდან (ADF) მიღებული სესხების ძირითადი თანხის დაფარვის დაჩქარების" შესახებ წერილ-შეთანხმების რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად გ. კაკაურიძისა და ლ. ხუციშვილის დანიშვნის თაობაზე

 • 22 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1272

  „საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის 2016 წლის 11 მაისით დათარიღებული სასესხო შეთანხმების (თბილისის ავტობუსების პროექტი)" N1 ცვლილების შეთანხმების" ხელმოწერის თაობაზე

 • 22 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1271

  საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 22 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1270

  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოსათვის სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>