საქართველოს მთავრობის დადგენილება №469

„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის  9 მარტის №121 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე