საქართველოს მთავრობის დადგენილება №475

სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ