• 19 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №467

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №466

  „საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 19 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №465

  „საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ივნისის №275 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №464

  „ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 11 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №463

  „ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა" დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 10 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №462

  „საქართველოსა და ისლანდიას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 10 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №461

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 10 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №460

  „საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების ტექნოლოგიური სქემისა და სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №428 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 06 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №459

  საქართველოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017-2030 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

 • 06 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №458

  სს „GOGC Trading SA"-ის მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>