• 05 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №447

  „ცენტრალური გამწვევი კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №406 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 05 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №446

  „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №445

  „თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №423 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 27 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №444

  შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისათვის" საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

 • 27 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №443

  საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 27 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №442

  „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 დეკემბრის №390 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №441

  „კვლევებისა და ინოვაციების საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №440

  „საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში გარანტირებული სიმძლავრისა და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 15 ივლისის №193 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №439

  ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დადგენის მეთოდიკა" დამტკიცების თაობაზე

 • 26 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №438

  „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>