• 26 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №437

  „საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 19 მარტის №53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №436

  „ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №435

  „მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 2 ივნისის №247 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 26 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №434

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფუძნების, სამეთვალყურეო საბჭოს განსაზღვრისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ოქტომბრის №558 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 25 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №433

  „უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური პროგრამის ფარგლებში იმ სტუდენტების სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 აგვისტოს №395 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 25 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №432

  „2017-2018 სასწავლო წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 აგვისტოს №396 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 15 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №431

  „სუუამის მონაწილე სახელმწიფოთა შორის თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნის შესახებ" 2002 წლის 20 ივლისის შეთანხმების ხელშემკვრელ მხარეთა მოქმედებების მაკოორდინირებელი სამუშაო ორგანოს შექმნისა და საქმიანობის წესების დამტკიცების შესახებ" ოქმის დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 14 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №430

  „საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კავკასიის ფრანგული სკოლის დაფუძნებისა და საქმიანობის შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 13 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №429

  შპს „საქართველოს მელიორაციის" მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

 • 13 სექტემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №428

  „უცხოელი კონტრაჰენტების მონაწილეობით ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 11 მაისის №139 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>