საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №377

ი. მაჭავარიანისთვის „2010 წლის 5 აგვისტოს „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების (სპეციალური ოპერაციები) (მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 1)" N 4 ცვლილების წერილ-შეთანხმების" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე