• 27 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №577

  სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროს მოხალისეთა წესდების დამტკიცების შესახებ

 • 26 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №576

  ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების განაშენიანების რეგულირების გეგმების დამტკიცების შესახებ

 • 26 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №575

  „ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №574

  „მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის №265 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №573

  „საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში გარანტირებული სიმძლავრისა და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 15 ივლისის №193 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №572

  „საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის გეოგრაფიული აღნიშვნების, ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და წარმოშობის წყაროს აღნიშვნების ურთიერთაღიარებისა და დაცვის შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 26 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №571

  „საქართველოს მთავრობასა და რუმინეთის მთავრობას შორის „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების განხორციელების თაობაზე" ოქმის დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის შესახებ

 • 26 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №570

  „საქართველოს მთავრობასა და მოზამბიკის რესპუბლიკის მთავრობას შორის თანამშრომლობის შესახებ" ჩარჩო შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 26 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №569

  „საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის ვიზის მიღების ვალდებულებისგან ორმხრივად გათავისუფლების შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 26 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №568

  „ტექნიკური რეგლამენტი - აფთიაქის (სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტის) და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტის სანიტარიულ-ჰიგიენურ/ტექნიკური პირობების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის №575 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>