• 22 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №490

  „საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში გარანტირებული სიმძლავრისა და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 15 ივლისის №193 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 15 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №489

  „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 15 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №488

  „ცენტრალური გამწვევი კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №406 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 09 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №487

  „სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 ნოემბრის №584 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 08 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №486

  „საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 08 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №485

  „შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის დებულებისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 მარტის №116 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 08 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №484

  „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს უფლებამონაცვლეთა შეუფერხებელი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 24 ივლისის №371 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 05 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №483

  „მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის №265 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 05 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №482

  „ტექნიკური რეგლამენტების: „ალგეთის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „მარიამჯვარის სახელმწიფო ნაკრძალის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ყაზბეგის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „გარდაბნის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „კოლხეთის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ქობულეთის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ჭაჭუნის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ყორუღის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ივრის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „სამეგრელოს ბუნების ძეგლების კომპლექსის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის", „ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესისა" და „თეთრობის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის" დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 იანვრის №84 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 05 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №481

  „გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 ოქტომბრის №257 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>