• 24 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N926

  სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 24 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N925

  სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 24 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N924

  „ალექსი ბატიაშვილისათვის სახელმწიფო უსაფრთხოების გენერალ-მაიორის უმაღლესი სპეციალური წოდების მინიჭების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების მოწონების თაობაზე

 • 24 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N923

  აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებისთვის ერთიანი ჰერალდიკური ნიშნების განსაზღვრის მიზნით უწყებათაშორისი კომისიის შექმნის თაობაზე

 • 24 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N922

  ირანის ისლამური რესპუბლიკისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების შესახებ

 • 24 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N921

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 24 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N920

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო/საგრანტო პროგრამების კონკურსანტებისა და დაფინანსებული პირების „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე

 • 24 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N919

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ზოგიერთი კერძო სამართლის იურიდიული პირისთვის - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის თანხის გადარიცხვის შესახებ

 • 24 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N918

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მარნეულის მუნიციპალიტეტს შორის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლისა და ტურის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე" გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

 • 24 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N917

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტს შორის „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის, მელასა და ტურის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე" გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

1 2 3 4 5   >>