• 21 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N324

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის 2019 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე

 • 21 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N323

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, სსიპ - სმართ ლოჯიქის, სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის, სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნისა და სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 2019 წლის ბიუჯეტების, საშტატო ნუსხებისა და სახელფასო ფონდების შეთანხმების თაობაზე

 • 21 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N322

  სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის 2019 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე

 • 19 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N321

  ნ. თანდილაშვილის და კ. ამირგულაშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 19 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N320

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის 2019 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე

 • 19 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N319

  ტრენინგების ან/და სასწავლო კურსების ორგანიზების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 19 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N318

  „სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების უსასყიდლო სარგებლობაში გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 13 აგვისტოს №1725 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N317

  საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

 • 19 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N316

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „რეაბილიტაციის ცენტრისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 19 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N315

  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>