• 15 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №87

  „მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №536 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 15 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №86

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული საშენი მეურნეობის რეორგანიზაციისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს შექმნის შესახებ

 • 15 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №85

  „ტექნიკური რეგლამენტის - თბილისის ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №216 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 15 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №84

  „სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 24 იანვრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 15 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №83

  „საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 6 მარტის №112 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 15 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №82

  „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 დეკემბრის №389 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 14 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №81

  „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №506 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 13 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №80

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე 4824.00 კვ.მ გეგმარებითი არეალის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 13 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №79

  ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე 2951.00 კვ. მ გეგმარებითი არეალის კორექტირებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 13 თებერვალი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №78

  საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში ნაოსნობის რეჟიმისა და ნაოსნობის წესების დადგენის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

1 2 3 4 5   >>