• 19 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №195

  კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისთვის - აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სამხატვრო აკადემიის შენობისთვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

 • 19 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №194

  „საქართველოს მთავრობასა და ფიჯის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთა ვიზის მიღების ვალდებულებისაგან გათავისუფლების შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 19 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №193

  „საქართველოს მთავრობასა და კორეის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 19 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №192

  „საქართველოს მთავრობასა და ფიჯის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორდინალური პასპორტის მფლობელთა ვიზის მიღების ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 12 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №191

  „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 აგვისტოს №502 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 12 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №190

  საცხოვრისის პოლიტიკის დოკუმენტისა და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავების ხელშემწყობი სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების თაობაზე

 • 12 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №189

  2020-2023 წლების ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემმუშავებელი უწყებათაშორისი საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების თაობაზე

 • 11 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №188

  აგროდაზღვევის პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 • 05 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №187

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე, სოფელ კაიშაურებში, „მთა ვარცლის" ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთებზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 05 აპრილი 2019
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №186

  სპეციალური საწარმოს სტატუსის მაძიებელი პირისთვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის განსახორციელებლად სპეციალური თანხმობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

1 2 3 4 5   >>