საქართველოს მთავრობა – საქართველოს მთავრობის 2011 წლის განკარგულებები
 • 28 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №656

  „საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტის და მისი თანმდევი „სახელმწიფო ვალის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტის მოწონების შესახებ

 • 21 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №613

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში ძირითადი ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 21 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №610

  საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - გარემოს დაცვის ინსპექციის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ

 • 21 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №609

  სს "საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაციასა" და ''Pioneer Hi-Bred Switzerland S.A'' შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე

 • 21 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №608

  სს ,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაციასა'' და ,,Zaklad Mechaniczny PROGRESS'' შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე

 • 16 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №596

  სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმის გამჭვირვალობის და ამ რეფორმაში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდისათვის ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ

 • 16 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №591

  „მოსახლეობის სურსათის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 24 თებერვლის N483 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 16 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №590

  „მოსახლეობის ელექტროენერგიის ხარჯების ასანაზღაურებლად განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის N205 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 16 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №588

  საქართველოს აგრარული განათლების და მეცნიერების განვითარების შესახებ შეთანხმების პროექტის მოწონებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინისათვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 16 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №579

  ,,ზუგდიდი-ცაიშის თერმული წყლის საბადოზე (ჭაბურღილები _ N1 საყრდენი, N8 თ და N14) სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა-მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით აუქციონის საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ  

1 2 3 4 5   >>