საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1739

ევროკავშირსა და საქართველოს მთავრობას შორის დაფინანსების შესახებ გასაფორმებელი შეთანხმების თაობაზე

1. მოწონებულ იქნეს ევროკავშირსა და საქართველოს მთავრობას შორის გასაფორმებელი შეთანხმების პროექტი.

2. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს მთავრობის სახელით შეთანხმებას ხელი მოაწეროს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმა.

 

პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური