ელექტრონული ტენდერი

კომპიუტერული მოწყობილობებისა და მარაგის შესყიდვაზე.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=37374&lang=ge