საქართველოს მთავრობის დადგენილება №472

„სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 ივლისის №357 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე