საქართველოს მთავრობა – საქართველოს მთავრობის 2013 წლის განკარგულებები
 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2235

  გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) და საქართველოს (წარმოდგენილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროთი) შორის ხელმოწერილი სასესხო ხელშეკრულების (საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა) საქართველოს პარლამენტში სარატიფიკაციოდ წარდგენის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2234

  გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) და საქართველოს (წარმოდგენილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროთი) შორის ხელმოწერილი სასესხო ხელშეკრულების (ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა) საქართველოს პარლამენტში სარატიფიკაციოდ წარდგენის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2233

  გ.ჯავახიშვილის საქართველოს პარლამენტში რატიფიკაციისთვის წარდგენილ გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) და საქართველოს (წარმოდგენილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროთი) შორის ხელმოწერილ სასესხო ხელშეკრულებაზე (ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა) მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2232

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2231

  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ აპარატის დაფინანსების ფარგლებში ექსპერტების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2230

  „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2229

  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილ თანხაზე უფლების მიცემის შესახებ  

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2228

  გ.ჯავახიშვილის საქართველოს პარლამენტში რატიფიკაციისთვის წარდგენილ გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) და საქართველოს (წარმოდგენილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროთი) შორის ხელმოწერილ სასესხო ხელშეკრულებაზე (ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა) მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2227

  „ევროპის კავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებსა და საქართველოს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ შეთანხმებაში ხორვატიის რესპუბლიკის ევროპის კავშირში გაწევრიანების გათვალისწინებასთან დაკავშირებით ცვლილების შეტანის თაობაზე" ოქმის ხელმოწერის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2013
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2224

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიისათვის „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

1 2 3 4 5   >>