საქართველოს მთავრობა – საქართველოს მთავრობის 2018 წლის განკარგულებები
 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2603

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2602

  „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 იანვრის №209 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2601

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2600

  შპს „საქართველოს მელიორაციის" მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2599

  შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიასთვის" საქართველოს „წითელი ნუსხით" დაცული მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2598

  საქართველოს პარლამენტის აპარატის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2597

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ცალკეული პირის თანამდებობრივი სარგოს გამოანგარიშების საგამონაკლისო წესის დადგენაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2596

  საქართველოს მთავრობის ზოგიერთ განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2595

  „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 27 მარტის №671 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2594

  „შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 მაისის №1191 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>