საქართველოს მთავრობა – საქართველოს მთავრობის 2015 წლის განკარგულებები
 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2864

  „სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დასაცავ პირთა და დაცვის ობიექტთა ნუსხების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის N427 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2863

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2862

  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის დაფუძნების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2861

  „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ" საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის მოწონებისა და მისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2860

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2859

  საქართველოს მთავრობასა და Interhealth Canada (Georgia) Limited-ს შორის გასაფორმებელი შეთანხმების პროექტის მოწონებისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრისთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2858

  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისათვის „საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვებზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2857

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2856

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2015
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2855

  სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდსა" და კომპანია „VESTAS BENELUX B.V"-ს შორის ქართლის ქარის ელექტროსადგურის პროექტის განვითარებისთვის საჭირო ელექტროტურბინების შეძენის, ტრანსპორტირების, დამონტაჟებისა და შემდგომი ოპერირების შესახებ გასაფორმებელი ხელშეკრულებების თაობაზე

1 2 3 4 5   >>