საქართველოს მთავრობა – ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება