საქართველოს მთავრობა – საქართველოს მთავრობის 2017 წლის განკარგულებები
 • 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2748

  საჯარო მმართველობის განხორციელების სტრატეგიული დოკუმენტის - „საქართველოს საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევი 2020-ის" 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2747

  „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამხედრო ფინანსური თანამშრომლობის შეთანხმების" ხელმოწერის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების მოწონების თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2745

  სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისთვის თავის სარგებლობაში არსებული ფართის აუქციონის გარეშე, იჯარით გაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2744

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სააქციო საზოგადოება „ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2743

  ი. ქავთარაძის და ნ. გაგუას საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2742

  ი. ქავთარაძის და გ. არველაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2741

  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისთვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2740

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2737

  საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მეწარმე იურიდიული პირების დაფინანსების წესისა და პრინციპების განსაზღვრის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2736

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ფიზიკური პირებისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

1 2 3 4 5   >>