საქართველოს მთავრობა – საქართველოს მთავრობის 2019 წლის განკარგულებები
 • 31 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2753

  სოციალური გასაცემლების მომსახურების უზრუნველსაყოფად გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2752

  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2751

  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2750

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2749

  სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლითა და „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ" საქართველოს კანონის 29-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვებზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2748

  ი/მ „თეა ებრალიძისთვის" სახელმწიფო ქონების აუქციონის გარეშე, იჯარის ფორმით გადაცემაზე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2746

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ საქართველოს საზღვრებს გარეთ მყოფი, საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ძებნილი პირების საქართველოში ექსტრადიციასთან ან უცხო სახელმწიფოში მსჯავრდებული საქართველოს მოქალაქეების სასჯელის შემდგომი მოხდის მიზნით საქართველოში გადმოყვანასთან დაკავშირებული სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2744

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულებისათვის, ასევე თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფი ქალი მსჯავრდებულების 3 (სამ) წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2743

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ მედიკამენტების, სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, მოვლის საშუალებების, ასევე თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფი ქალი მსჯავრდებულების 3 (სამი) წლამდე ბავშვების მედიკამენტების, სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, საკვები პროდუქტებისა და მოვლის საშუალებების სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2740

  საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2018 წლისთვის) შესრულების შუალედური ანგარიშის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>