საქართველოს მთავრობა – მოსაკრებლები, ტარიფები და საფასურები