საქართველოს მთავრობა – საქართველოს მთავრობის 2012 წლის განკარგულებები
 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2102

  „სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2101

  „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 26 დეკემბრის N622 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2100

  „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის უძრავი ქონების გაცვლის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 მარტის №725 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2099

  საქართველოს მთავრობის ზოგიერთ განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე  

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2098

  ,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 30 აპრილის N801 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2097

  ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივნისის №1122 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2096

  ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 ივნისის №1070 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2095

  „ქ. ფოთში მალთაყვის ტერიტორიაზე მშენებარე 30-სახლიანი საცხოვრებელი უბნის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 ოქტომბრის №2056 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2094-1

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები

 • 28 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2094

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების და ,,საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვებზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

1 2 3 4 5   >>