საქართველოს მთავრობა – საქართველოს მთავრობის 2024 წლის განკარგულებები
 • 16 აპრილი 2024
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N548

  „სსიპ - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრისთვის „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 25 დეკემბრის №2341 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 16 აპრილი 2024
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N547

  „საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ" შეთანხმებით გათვალისწინებული ერთობლივი კომიტეტის საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობის დამტკიცების, ერთობლივი კომიტეტის ოქმებსა და გადაწყვეტილებაზე ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭებისა და ერთობლივი კომიტეტის გადაწყვეტილების მოწონების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 18 მაისის №808 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 16 აპრილი 2024
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N546

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სს „თელასისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 16 აპრილი 2024
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N545

  სსიპ - ქალაქ თბილისის №64 საჯარო სკოლისთვის სახელმწიფო ქონების თხოვების ფორმით, უსასყიდლოდ, აუქციონის გარეშე, დროებით სარგებლობაში ა(ა)იპ-ისათვის - გავერთიანდეთ ერთად გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 16 აპრილი 2024
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N544

  სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსათვის მის ბალანსზე რიცხული ზოგიერთი აქტივის სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის განკარგვის მიზნით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

 • 16 აპრილი 2024
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N543

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 16 აპრილი 2024
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N542

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 16 აპრილი 2024
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N541

  ძიუდოს ევროპის პირად-გუნდური ჩემპიონატის საქართველოში გამართვის შესახებ საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წინადადების მოწონების თაობაზე

 • 16 აპრილი 2024
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N540

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე

 • 16 აპრილი 2024
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N539

  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

1 2 3 4 5   >>