საქართველოს მთავრობა – საქართველოს მთავრობის 2009 წლის განკარგულებები
 • 30 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1068

  2010 წლის გაზაფხულზე საქართველოში დაგეგმილი ჭარბტენიანი ტერიტორიების შესახებ კონვენციის მუდმივმოქმედი კომიტეტის 41-ე შეხვედრის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1066

  "დაბა ბაკურიანის წრიული გზის რეაბილიტაციის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 6 აგვისტოს N525 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1064

  საექსპერტო და აუდიტორული დასკვნების გამცემ პირთა ნუსხის დამტკიცების თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1062

  სიღნაღის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1061

  "თვითმმართველი ქალაქი ფოთისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 23 ივნისის N458 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1060

  "თვითმმართველი ქალაქი ფოთისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 18 თებერვლის N93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1058

  ფაშიზმზე გამარჯვების 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებათა ორგანიზების მიზნით სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1054

  ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანისა და სამხრეთ კავკასიის მილსადენების კომპანიების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოყოფილი 3 500 000 (სამი მილიონ ხუთასი ათასი) აშშ დოლარის ოდენობის გრანტის მიმღებ ორგანოდ საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს განსაზღვრისა და განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1053

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2009
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1049

  "თვითმმართველი ქალაქი ფოთის საკათედრო ტაძრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 18 თებერვლის N92 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>