საქართველოს მთავრობა – საქართველოს მთავრობის 2006 წლის განკარგულებები
 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N606

  ,,სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის ძირითადი საშუალებების საკუთრებაში გადაცემის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 29 ნოემბრის N557 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N602

  ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების, როგორც ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების, ქალაქ თბილისისათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ" საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გადაწყვეტილების დამტკიცების თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N601

  ,,იაპონიის მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისადმი გამოყოფილი 800 მილიონი იაპონური იენის ოდენობის არასაპროექტო გრანტის მიმღებ ორგანოდ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს განსაზღვრისა და გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 8 ივნისის N246 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N600

  დ. ძაგნიძის საქართველოს პარლამენტის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N599

  ნ. ვაჩეიშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N598

  დ. ძაგნიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N597

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 22 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N595

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 22 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N594

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 22 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N593

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

1 2 3 4 5   >>