საქართველოს მთავრობა – საქართველოს მთავრობის 2014 წლის განკარგულებები
 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2625

  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ნიდერლანდების ეკონომიკურ საქმეთა სამინისტროს სუბსიდიარ RVO.NL -ს შორის გასაფორმებელი ,,დარიშხანის შემცველი სამთო ნარჩენების მართვა საქართველოში პროექტის დაფინანსების შესახებ" შეთანხმების პროექტის მოწონების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2624

  პროფესიული განათლების მასწავლებელთა მომზადებისა და განვითარების კონცეფციის პროექტის მოწონების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2623

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატის საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების და „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2622

  გ. კურტანიძისათვის საქართველოს მთავრობის სახელით ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2621

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2620

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „იბერკომპანისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2619

  საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა  სამინისტროს ცენტრალური აპარატის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2618

  „სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 ოქტომბრის №1911 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2617

  საქართველოს მთავრობას, ,,Clean Energy Invest As "-ს და შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას" შორის 2011 წლის 10 ივნისს დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასამშენებლო გარანტიის დაბრუნების თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2014
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2616

  ცალკეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლის შესახებ    

1 2 3 4 5   >>