საქართველოს მთავრობა – დასაქმებულ პირთა ოდენობა, კატეგორიები, გენდერი